Ngày đăng bài: 03/01/2020 14:47
Lượt xem: 609
Danh mục tài liệu bổ sung (tháng 11/2019)
Nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, SV nhà trường. Trung tâm đã bổ sung thêm sách mới theo đề nghị của Khoa/Viện (đợt tháng 11/2019)

Nhằm đáp ứng đúng theo chương trình đào tạo  của nhà trường. Năm 2019 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp tục bổ sung thêm một số danh mục sách Tiếng Việt, sách Ngoại văn sau:

1. Danh mục bổ sung sách Tiếng Việt

2. Danh mục bổ sung sách Ngoại văn