Dòng Nội dung
1
<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
H.: Thống kê, 1997
183tr : hình vẽ; 21cm

Gồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:74)
2
3
Kinh tế học vi mô / Chủ biên: Ngô Đình Giao
H. : Giáo dục, 1997
284tr ; 21cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:61)
4
Kinh tế học vi mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Vũ Kim Dũng,..
H.: Giáo dục, 1997
320tr : hình vẽ; 21cm

Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp. Vấn đề cung và cầu. Lý thuyết về người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. ứng dụng kinh tế vi mô.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:41)
5