Ngày đăng bài: 22/06/2018 11:32
Lượt xem: 8285
Mượn về nhà

1. Đối tượng được phục vụ:

Cán bộ, giảng viên, NCS và sinh viên đang công tác và học tập tại Trường Đại học Hải Phòng.

2. Tài liệu mượn: sách giáo trình và sách tham khảo.

3. Số lượng và thời gian mượn - trả tài liệu:

- Cán bộ và giảng viên : Được mượn tối đa 20 quyển trong thời hạn 365 ngày, sách mượn phải trả đúng hạn đã quy định, nếu quá thời hạn không được mượn sách tiếp. Trường hợp tài liệu mượn bị mất hoặc hư hỏng, phải bồi thường theo nội quy Thư viện.

  - Đối với sinh viên: Được mượn tối đa là: 11 cuốn/lần trong đó:

Phòng Mượn, phòng Đọc, phòng Đọc tự chọn:

+ Số lượng: 2 cuốn/lần

+Thời gian: 7 ngày

Phòng Giáo trình:

+ Số lượng: 5 cuốn/lần

+ Thời gian: 60 ngày

  - Tài liệu mượn phải được hoàn trả trước khi sinh viên tốt nghiệp. Nếu không hoàn trả đủ tài liệu, sinh viên không được nhận bằng tốt nghiệp.

  - Trường hợp tài liệu mượn bị mất hoặc hư hỏng, phải bồi thường theo nội quy Thư viện.