Ngày đăng bài: 11/11/2017 10:59
Lượt xem: 7987
Chức năng - Nhiệm vụ

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN,  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Nhà C4, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 591924 - Email: trungtamtttv@dhhp.edu.vn
Website: http://lib.dhhp.edu.vn
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Chức năng
Trung tâm Thông tin- Thư viện có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức hoạt động thông tin - thư viện phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động thông tin, văn hóa khác của học sinh, sinh viên (HSSV), công chức, viên chức, người lao động trong Trường; quảng bá các hoạt động của Trường và các đơn vị có liên quan.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Thông tin
a) Chủ trì tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Trường: xây dựng, quản lý duy trì và phát triển trang website của Trường, hệ thống thông tin tích hợp, Email, Elearning...; xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể người dùng tin trong Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài;
b) Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Nhà trường;
c) Quản lý, vận hành các thiết bị, tài sản, hệ thống thông tin số của Trung tâm; tham gia xây dựng và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng dịch vụ CNTT của Nhà trường;
d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, xử lý, cung cấp tin và tài liệu cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện của Trường; trang bị kiến thức cần thiết về phương pháp tra cứu, tìm kiếm tin và sử dụng thông tin, thư viện cho người có nhu cầu dùng tin.
đ) Triển khai các hoạt động NCKH về lĩnh vực thông tin, lựa chọn công nghệ và chuẩn nghiệp vụ tiên tiến ứng dụng vào công tác thông tin tư liệu và thư viện; ứng dụng kết quả NCKH, những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào xử lý, phục vụ thông tin - thư viện.
e) Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện cho người dùng tin ở trong và ngoài Trường; phát triển các dịch vụ (có thu phí) khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
2.2. Công tác Thư viện
a) Thường xuyên bổ sung, phát triển, số hóa nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài; thu nhận và bảo quản các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các dạng tài liệu khác theo quy định hiện hành;
b) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, khai thác nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm thông tin hiện đại, tiên tiến; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tin;
c) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và pháp luật;
d) Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa để hướng dẫn sinh viên, bạn đọc quy trình, thủ tục mượn, trả sách, tài liệu, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tin; giải quyết cho ban đọc khi tốt nghiệp ra trường, chuyển trường, thôi học;
đ) Làm mới, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Thẻ thư viện cho bạn đọc theo quy định;
e) Tổ chức kiểm kê định kỳ và đột xuất vốn tài liệu thư viện, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
f) Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về vốn tài liệu Trung tâm Thông tin- Thư viện: (hội nghị bạn đọc, giới thiệu sách mới, mời chuyên gia nói chuyện…)
2.3. Các nhiệm vụ khác
a) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của Thư viện theo quy định hiện hành;
c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật như in ấn, xuất bản các tài liệu nội bộ của Trường, của CBVC và người học theo quy định hiện hành: ( khóa luận, đồ án, luận văn, luận án …);
d) Thực hiện công tác kiểm tra đạo văn của các công trình NCKH, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án của công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên thực hiện tại Trường;
đ) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện;
e) Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên khi được yêu cầu;
f) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp bạn đọc vi phạm nội quy, quy định của Trung tâm;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
3. Quyền hạn
3.1. Được đề nghị Hiệu trưởng ủy quyền tham gia các hội, tổ chức, liên hiệp về thông tin thư viện; tham dự và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước về thông tin thư viện; tham gia các mạng thông tin theo quy định của pháp luật, của Nhà trường.
3.2. Liên kết, hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung tài liệu, tiếp nhận tài trợ, viện trợ và trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn; chủ trì phối họp với các đơn vị trong Trường để phân phối, nhận các tài liệu, tư liệu phù hợp quy định hiện hành.
3.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của Trường, của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.
3.4. Từ chối tiếp nhận và phục vụ tài liệu trái pháp luật, không phù hợp với nội quy, quy chế của Trung tâm; từ chối phục vụ bạn đọc vi phạm nội quy, quy chế hoặc các các yêu cầu không đúng chức năng, nhiệm vụ Trung tâm.
3.5. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường để triển khai các hoạt động dịch vụ như: trang thiết bị, giảng đường, phòng họp và phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động chung phục vụ sinh hoạt chuyên môn của đơn vị và hoạt động đào tạo của Nhà trường.
3.6. Được quyền khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tập thể của Trung tâm cũng như các đơn vị, cá nhân khác có tham gia vào các hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền được Hiệu trưởng phân cấp.
4. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trung tâm phải phát triển nguồn tài nguyên thông tin - thư viện phong phú, đa dạng, chất lượng; tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng đến các nguồn lực thông tin; đào tạo hướng dẫn người dùng tin sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin - thư viện và có khả năng đánh giá, chọn lọc các nguồn tin; cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu.