Dòng Nội dung
1
Thiết kế bài giảng Toán 7. Trung học cơ sở/ Hoàng Ngọc Diệp (c.b.); Đàm Thu Hương, Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Thịnh T.1 :
H. : Nxb. Hà Nội,
362tr. ;

Hướng dẫn thiết kế bài giảng toán 7 theo nội dung môn học và theo trình tự các bước trong hoạt động giảng dạy

2
3
4
Thiết kế bài giảng toán Trung học cơ sở 6. Hoàng Ngọc Diệp (c.b); Nguyễn Thị Thịnh,... T.2 : /
H.: Nxb. Hà Nội
320tr; 24cm

Giới thiệu mục tiêu bài học, phương pháp chuẩn bị bài và tiến trình dạy học toán 6, cụ thể về số học và hình học
Tài liệu số:1

5
Thiết kế bài giảng toán trung học cơ sở 7. Hoàng Ngọc Diệp ch.b; Đàm Thu Hương,... T.1 /
H.: Nxb. Hà Nội, 2003
362tr; 24cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:123) Tài liệu số:1