Dòng Nội dung
1
Câu hỏi tu từ trong ca từ Trịnh Công Sơn : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8.22.01.02 / Lê Thị Hoa; Nguyễn Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
118tr + CD ; cm.

Câu hỏi tu từ trong ca từ Trịnh Công Sơn xét theo kết cấu hình thức. Câu hỏi tu từ trong ca từ Trịnh Công Sơn xét theo ý nghĩa tình thái tu từ trong ngữ cảnh sử dụng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Thiết kế bài giảng Toán 7. Trung học cơ sở/ Hoàng Ngọc Diệp (c.b.); Đàm Thu Hương, Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Thịnh T.1 :
H. : Nxb. Hà Nội,
362tr. ;

Hướng dẫn thiết kế bài giảng toán 7 theo nội dung môn học và theo trình tự các bước trong hoạt động giảng dạy

3
4
5
Thiết kế bài giảng toán Trung học cơ sở 6. Hoàng Ngọc Diệp (c.b); Nguyễn Thị Thịnh,... T.2 : /
H.: Nxb. Hà Nội
320tr; 24cm

Giới thiệu mục tiêu bài học, phương pháp chuẩn bị bài và tiến trình dạy học toán 6, cụ thể về số học và hình học
Tài liệu số:1