Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Văn Tuyết,... T.2 /
H.: Công an nhân dân, 1997
406tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2)