Dòng Nội dung
1
Tuyển chọn 3000 bài tập đại số và giải tích : Có lời giải; Dành cho sinh viên và học sinh / Hoàng Phương; Đặng Toàn Trung, Đặng Văn Bích
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2003
820tr. ; 20cm.

Giới thiệu 3000 bài tập đại số và giải tích: bất đửng thức, giới hạn, đạo hàm, tích phân, vi phân, logarit,...
Đầu mục:2