Dòng Nội dung
1
Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
H. : Tư pháp, 2012
310tr. ; 21cm.

Trình bày một số vấn đề chung về hợp đồng tín dụng, biện pháp đảm bảo tiền vay và xử lý tài sản đảm bảo tiền vay
Tài liệu số:1