Dòng Nội dung
1
Thiết kế bài giảng toán trung học cơ sở 9. Hoàng Ngọc Diệp ch.b; Đàm Thu Hương,... T.1 /
H.: Nxb. Hà Nội, 2005
514tr;

Giới thiệu mục tiêu bài học, phương pháp chuẩn bị bài và tiến trình dạy học môn toán lớp 9, cụ thể về đại số và hình học
Tài liệu số:1

2
Thiết kế bài giảng toán trung học cơ sở 9. Hoàng Ngọc Diệp ch.b; Đàm Thu Hương,... T.2 /
H.: Nxb. Hà Nội,
515tr;

Giới thiệu mục tiêu bài học, phương pháp chuẩn bị bài và tiến trình dạy học môn toán lớp 9, cụ thể về đại số và hình học
Tài liệu số:1