Dòng Nội dung
1
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H.: Giáo dục, 2000
208tr; 21cm


Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:361)
2
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H.: Giáo dục, 2001
208tr; 21cm


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:595)
3
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H. : Giáo dục, 2009
207tr. ; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:199)
4
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H. : Giáo dục, 2010
207tr. ; 21cm

Gồm những bài tập về đại số tuyến tính: không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, ma trận, hệ phương trình tuyến tính...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:19)
5
Đại số đại cương : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Hoàng Xuân Sính ch.b; Trần Phương Dung
H.: Nxb. Đại học sư phạm, 2004
194tr; 24cm


Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:113)