Dòng Nội dung
1
Giáo trình hóa sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú ch.b; La Văn Chứ, Đặng Thị Thu,...
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2010
443tr. ; 27cm

Cấu trúc và các tính chất của ezim tan và không tan. Các phản ứng ezim có quan hệ đến cấu trúc, trạng thái, mầu sắc và chất lượng của sản phẩm. Cấu trúc, tính chất công nghệ cũng như khả năng chuyển hóa của các chất trong điều kiện tự nhiên và các quá trình công nghệ. Cơ sở hóa sinh của một số quá trình công nghệ tiêu biểu như: bảo quản, khai thác, làm giàu chế biến
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1)
2
Giáo trình hóa sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú ch.b; La Văn Chứ,...
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2010
443tr. ; 27cm

Cấu trúc và các tính chất của ezim tan và không tan. Các phản ứng ezim có quan hệ đến cấu trúc, trạng thái, mầu sắc và chất lượng của sản phẩm. Cấu trúc, tính chất công nghệ cũng như khả năng chuyển hóa của các chất trong điều kiện tự nhiên và các quá trình công nghệ. Cơ sở hóa sinh của một số quá trình công nghệ tiêu biểu như: bảo quản, khai thác, làm giàu chế biến
Đầu mục:6
3
Hoá sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú ch.b; La Văn Chứ,...
H.: Khoa học và kỹ thuật, 2000
443tr; 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:16)
4
Hoá Sinh học công nghiệp / Lê Ngọc Tú, Phạm Quốc Thăng, Lê Doãn Diên,...
H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977
561tr; 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8)
5
Sinh hóa đại cương. Trần Thị Ân,... T. 1 /
H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973
289tr: hình vẽ; 27cm

Thành phần hóa học của cơ thể sống với các nghiên cứu về protêin, axit nuclêic, gluxit, lipit, vitamin và hócmôn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)