Dòng Nội dung
1
2
Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thu Thủy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
75tr + CD : bảng, biểu, hình vẽ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng. Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Phạm Hoàng Tuấn; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
73tr + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Biện pháp hoàn thiện đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Lưu Đình Vinh; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
75tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp tăng cường quản lý du lịch biển Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Vũ Thúy Dịu; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Hải Phong, 2018
74tr. : Bảng minh họa ; 30cm.

Thực trạng du lịch và quản lý du lịch biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Phương hướng và biện pháp tăng cường quản lý du lịch biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1