Dòng Nội dung
1
2
<120=Một trăm hai mươi> mẩu chuyện ngụ ngôn hè phố : Song ngữ Anh - Việt. Nguyễn Thiện Văn b.s T.1 /
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004
144tr; 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:39)
3
<120=Một trăm hai mươi> mẩu chuyện ngụ ngôn hè phố : Song ngữ Anh - Việt. Nguyễn Thiện Văn b.s T.2 /
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004
144tr; 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:30)
4
<120=Một trăm hai mươi> mẩu chuyện vui Anh - Việt / Nguyễn Thiện Văn, Lương Vĩnh Kim
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2002
143tr; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:10)
5