Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thu Minh; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
70tr + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước An Dương, Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Phạm Thị Cúc; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
82tr + CD : bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước An Dương giai đoạn 2013 - 2016. Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc nhà nước An Dương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách ở huyện An Dương, Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Hoàng Văn Sinh; Đào Minh Hằng hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
65tr. + CD : bảng biểu, hình vẽ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương. Một số biện pháp hoàn thiện chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện An Dương
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Ngô Thành Long; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
77tr. + CD : bảng biểu, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của huyện An Dương, Hải Phòng. Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của huyện An Dương, Hải Phòng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

5
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Trần Thị Thúy Linh; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
70tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1