Dòng Nội dung
1
Bài giảng lý luận dạy học hiện đại / Đỗ Ngọc Đạt
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
112tr; 21cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:15)
2
Bài học là gì ? / Hồ Ngọc Đại
H.: Giáo dục, 1985
379tr; 19cm

Bàn về công tác giáo dục của Việt Nam từ trước đến nay. Nguyên tắc của lý luận dạy học, lý thuyết hoạt động và cơ chế hình thành khái niệm trong giáo dục. Cách tổ chức và tiến trình phát triển của bài học và phương pháp học chúng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)
3
Bài tập thực hành giáo dục học : Dùng cho các trường THSP / Nguyễn ĐÌnh Chính
H. : Giáo dục, 1992
110tr ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:35)
4
Biện pháp phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong dạy học hình học lớp 6 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Lê Thị Hiền; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
Hải Phòng, 2023
78tr. +42tr. phụ lục : bảng, biểu minh họa ; 30cm.

Xây dựng biện pháp phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong dạy học hình học lớp 6. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp phát triển năng lực giao tiếp
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp phát triển tư duy logic cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Dịch Phú Quyền; Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
Hải Phòng, 2022
86tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Phát triển tư duy logic cho học sinh lớp 1 thông qua trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội.Đề xuất các biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội nhằm phát triển tư duy logic cho học sinh lớp 1
Đầu mục:1 Tài liệu số:1