Dòng Nội dung
1
2
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ - mẫu giáo : Tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ sư phạm 12+2 / B.s: Nguyễn Hoàng Thông
H.: Giáo dục, 1996
101tr : hình vẽ; 21cm

Giới thiệu các vấn đề về âm nhạc: ký, xướng âm, hát và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)
3
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ - mẫu giáo : Tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ sư phạm 12+2 / B.s: Nguyễn Hoàng Thông
H.: Giáo dục, 1997
102tr : hình vẽ; 21cm

Giới thiệu các vấn đề về âm nhạc: ký, xướng âm, hát và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:16)
4
5