Dòng Nội dung
1
Bài tập giải sẵn giải tích II + III : Tích phân hàm nhiều biến - phương trình vi phân - lý thuyết chuỗi,... / Trần Bình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
618tr. ; 21cm

Trình bày những kiến thức về lí thuyết và cách giải bài tập Giải tích gồm: tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân, lí thuyết về chuỗi và một số đề thi giải tích.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:102)
2
Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
147tr; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:78)
3
Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
147tr; 21cm

Gồm hệ thống lí thuyết, bài tập và giải bài tập về: không gian tuyến tính tôpô, các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, Tôpô trên không gian đối ngẫu và tính phản xạ, không gian Banach và toán tử giữa các không gian Banach, không gian Hilbert
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:62)
4
Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Xuân Liêm
H.: Giáo dục, 2000
327tr; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:353)
5
Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Xuân Liêm
H.: Giáo dục, 2001
327tr; 21cm


Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:509)