Dòng Nội dung
1
Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp : Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Toán ứng dung. Mã số: 9.46.01.12 / Trần Thị Hoàng Anh; Phạm Ngọc Anh, Phạm Thế Long hướng dẫn
Hải Phòng : H., 2019
109tr. : danh mục minh họa ; 30cm.

Trình bày thuật toán chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp, thuật toán chiếu dưới đạo hàm giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán cân bằng, giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1