Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Dương Kinh - Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Phạm Thị Thu Hằng; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
68tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công tại KBNN Dương Kinh giai đoạn 2013 - 2017. Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công từ nguồn NSNN Dương Kinh
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư phát triển tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Trần Xuân Khương; Hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Hải Phòng, 2018
68 tr.+ CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30 cm.

Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư phát triển qua Kho bạc Nhà nước Hải Phòng. Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách vốn đầu tư phát triển Kho bạc Nhà nước Hải Phòng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Trần Thị Thúy Linh; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
70tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thúy Hằng; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
69tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn quận Hải An. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công tại quận Hải An
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp tăng cường kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước Hồng Bàng thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Ngô Thi Ân; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
71tr + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước quận Hồng Bàng. Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công qua KBNN Hồng Bàng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1