Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thế Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
73tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An trong thời gian tới
Đầu mục:1 Tài liệu số:1