Dòng Nội dung
1
Người Khmer ở Kiên Giang : Nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
245tr. ; cm.

Giới thiệu chung về tộc người Khmer ở Kiên Giang; những nét văn hoá truyền thống phi vật thể và văn hoá vật thể của người Khmer ở Kiên Giang; một số di tích lịch sử - văn hoá của người Khmer ở Kiên Giang
Đầu mục:1