Dòng Nội dung
1
Xây dựng hệ thống quản lý thuyền viên : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đỗ Vũ Tiệp; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2024
33tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý đội tàu giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này quản lý vận hành tàu, theo dõi lịch trình, quản lý tàu và thủ tục hành chính


2
Xây dựng hệ thống quản lý thuyền viên : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đỗ Vũ Tiệp; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2024
33tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý đội tàu giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này quản lý vận hành tàu, theo dõi lịch trình, quản lý tàu và các thủ tục hành chính
Đầu mục:1