Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Thủy hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
72tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Ắc quy tia sang
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Phạm Thị Hường; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
101tr. : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
Đầu mục:1
3
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Trần Thị Hiền; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2015
85tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty này.
Đầu mục:1
4
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Trần Quang Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
97tr. : bảng, hình vẽ, biểu đồ minh họa ; 30cm +

Nghiên cứu cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
Đầu mục:1