Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác chi Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Ánh Dương; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
80tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30m.

Đánh giá thực trạng công tác chi Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Hải An. Biện pháp hoàn thiện công tác chi Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Hải An
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

2
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí ngân sách phường Đằng Lâm, quận Hải An thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Xuân; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
79tr + CD : biểu đồ, bảng minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý ngân sách của phường Đằng Lâm, quận Hải An giai đoạn 2013 - 2017. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường Đằng Lâm - Quận Hải An thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Lê Thị Loan; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
80tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý thu, chi ngân sách phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thế Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
73tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An trong thời gian tới
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thúy Hằng; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
69tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn quận Hải An. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công tại quận Hải An
Đầu mục:1 Tài liệu số:1