Dòng Nội dung
1
2
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Đoàn Thanh Đức; Vũ Thế Bình hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2015
104tr. : bảng, biểu, sơ đồ minh họa ; 30cm

Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Vĩnh Bảo. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Vĩnh Bảo trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020
Đầu mục:1
3
Hướng dẫn thực hành doanh nghiệp vừa và nhỏ : Kế toán tài chính. Lập chứng từ kế toán. Lập và phân tích báo cáo tài chính. Sổ kế toán và sơ đồ kế toán. Một số văn bản pháp quy về kế toán / Võ Văn Nhị
H. : Tài chính, 2005
443tr. ; 27cm

Trình bày các vấn đề về kế toán trong doanh nghiệp, phương pháp kế toán tài chính doanh nghiệp. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính sử dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đầu mục:2
4
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng phục vụ yêu cầu CNH - HĐH thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Phạm Văn Kim; Nguyễn Văn Thành hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2014
74tr. : bảng minh họa ; 30cm

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1
5
Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp vứa và nhỏ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Trần Thị Hằng; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2014
81tr. : bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ minh họa ; 30cm

Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Đầu mục:1