Dòng Nội dung
1
Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục / Nguyễn Khánh Bật ch.b; Nguyễn Thị Kim Dung,...
H. : Giáo dục, 2007
255tr. ; 24cm

Tập hợp giới thiệu những bức thư, điện của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh viên. Chọn lọc những tác phẩm, bài nói, bài viết tiêu biểu của Bác về giáo dục. Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với giáo dục. Tuyển chọn những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Người. Lược trích một số văn bản chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành giáo dục.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
2
3
4
Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO / Edward F. Crawley, Johan Malmqvist, Soren Ostlund,...
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
332tr. ; 24cm

Giới thiệu một phương pháp luận về cải cách giáo dục kỹ thuật gọi là CDIO (Gồm hình thành ý tưởng (Conceive)) - Thiết kế (Design) - Triển khai (Implement) - Vận hành (Operate) giúp sinh viên kỹ thuật nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức cơ bản, kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống qua 12 tiêu chuẩn của đề xướng CDIO
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
5
Cẩm nang quản lý trường học : Quan điểm nhà nước về giáo dục đào tạo,... / Diệu Linh s.t, biên soạn
H. : Lao động xã hội, 2003
841tr. ; 27cm

Gồm các văn bản pháp luật của Nhà nước về quan điểm Nhà nước về giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục, công chức, chế độ chính sách đối với người dạy và học...
Đầu mục:1