Dòng Nội dung
1
2
<28=Hai mươi tám> bài học căn bản tiếng Anh công nghệ thông tin / Quang Minh
H.: Thanh niên, 2004
174tr; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:12)
3
Almanach tri thức trẻ / Đồng chủ biên: Triệu Quân Lượng, Lý Tất Quang, Vương Kiến Bàn,...
H. : Văn hóa thông tin, 2005
1483tr. ; 27cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:48)
4
Biện pháp công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông - Ứng dụng tại VNPT Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 / Trần Văn Phúc; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Hải Phòng, 2013
91tr. ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý khách hàng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khách hàng tại VNPT Hà Giang giai đoạn 2008 - 2012. Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại VNPT Hà Giang giai đoạn 2012 - 2015
Đầu mục:1

5
Bill Gates con đường đến tương lai / Jonathan Gatlin; Lê Hiền Thảo,... biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003
230tr; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:6)