Dòng Nội dung
1
25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng : Thực trạng và giải pháp / Đan Đức Hiệp
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
231tr. : minh họa ; 21cm

Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
Đầu mục:4
2
Một số biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Trần Thị Quý Thương; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
86tr. : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm +

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI). Phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào địa bàn Hải Phòng.
Đầu mục:1
3
Thu hút đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam / Trần Minh Châu, Đỗ Thùy Ninh
Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018
236tr. ; 21cm.

Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thu hút đầu tư vào nông nghiệp, thực trạng đầu tư và thu hút đầu tư vào nông nghiệp ở Việt Nam, đề xuất định hướng và giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam
Đầu mục:5