Dòng Nội dung
1
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.


Đầu mục:1
2
Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Kê Sửu Q.1 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
550tr. ; 21cm


Đầu mục:1
3
Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Kê Sửu Q.2 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
462tr. : ảnh ; 21cm


Đầu mục:1
4
Anaow Jaoh Raong : Sử thi Ra Glai / Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang
H. : Văn hóa thông tin, 2014
407tr. ; 21cm


Đầu mục:1
5
Anh hùng ca của Hômerơ / Nguyễn Văn Khỏa dịch
H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978
530tr; 19cm

Nghiên cứu 2 bản anh hùng ca "I-li-at" và 'Ô-đi-xê" của Hômerơ (năm 850 trước công nguyên): Xuất xứ, hoàn cảnh ra đơi và giá trị văn họa, lịch sử của anh hùng ca
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:19)