Dòng Nội dung
1
2
3
Anh hùng ca của Hômerơ / Nguyễn Văn Khoả
H.: Văn học, 2002
635tr; 19cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:113)
4
Anh hùng ca của Hômerơ / Nguyễn Văn Khỏa dịch
H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978
530tr; 19cm

Nghiên cứu 2 bản anh hùng ca "I-li-at" và 'Ô-đi-xê" của Hômerơ (năm 850 trước công nguyên): Xuất xứ, hoàn cảnh ra đơi và giá trị văn họa, lịch sử của anh hùng ca
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:19)
5
Bình giảng truyện dân gian : Tuyển chọn và bình giảng / Hoàng Tiến Tựu
H.: Giáo dục, 2001
184tr; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:30)