Dòng Nội dung
1
25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng : Thực trạng và giải pháp / Đan Đức Hiệp
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
231tr. : minh họa ; 21cm

Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
Đầu mục:4
2
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020 : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Nguyễn Thanh Long; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2014
142tr. : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng đầu tư và một số biện pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1