Dòng Nội dung
1
25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng : Thực trạng và giải pháp / Đan Đức Hiệp
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
231tr. : minh họa ; 21cm

Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
Đầu mục:4
2
Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay : Thực trạng và triển vọng / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp (đồng ch.b.)
H. : Chính trị Quốc gia, 2010
274tr. ; 21cm

Những biến động của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển về cơ cấu, số lượng, chất lượng,...Những triển vọng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển trong hai thập niên tới.
Đầu mục:1
3
Giáo dục Thăng Long - Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / Nguyễn Hải Kế ch.b; Nguyễn Văn Căn, Đoàn Minh Huấn,...
H. : Nxb. Hà Nội, 2010
475tr. ; 24cm

Giới thiệu sơ lược nền giáo dục Hà Nội trong thời phong kiến (1010 - 1884) và theo các giai đoạn lịch sử từ thời Pháp thuộc đến nay. Phân tích và vai trò, vị trí và những kinh nghiệm của giáo dục Hà Nội đối với sự phát triển của cả nước. Nêu lên định hướng phát triển giáo dục thủ đô trong thời đại mới
Đầu mục:1
4
Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng Thành (ch.b.); Nguyễn Hữu Tư, Trần Bạch Đằng b.s.
H. : Chính trị Quốc gia, 2008
262tr. ; 19cm

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm vai trò của đội ngũ công nhân hiện nay. Thực trạng, vấn đề và xu hướng biến đổi đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:1
5
Kinh tế Việt Nam năm 2009 : Ngăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô / Nguyễn Kế Tuấn, Ngô Thắng Lợi ch.b; Hoàng Thị Thanh Hương,...
H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
207tr. ; 24cm

Trình bày bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và các phương hướng, nhiệm vụ phát triển năm 2009. Các biện pháp điều hành ngăn chặn suy giảm tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số khuyến nghị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế năm 2010.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)