Dòng Nội dung
1
Biển Đông: Địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan / Geoffrey Till, Hideaki Kaneda, Su Hao... ; Ch.b.: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc
H. : Thế giới, 2013
319tr. ; 27cm

Trình bày các vấn đề địa chính trị và Biển Đông; chính trị nội bộ và chính sách đối ngoại trên Biển Đông; quân sự hoá và hệ luỵ đối với Biển Đông; lợi ích và chính sách của các nước liên quan ngoài khu vực Biển Đông; quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Mỹ về Biển Đông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
2
Biển Đông: Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp / Alice Ba, Ian Storey, Hà Anh Tuấn... ; Ch.b.: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc
H. : Thế giới, 2013
265tr. ; 27cm

Trình bày những đánh giá về diễn biến tình hình, các vấn đề pháp lý quốc tế và vấn đề hợp tác, quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
3
Các ngôn ngữ Đông Nam á trong giao lưu và phát triển / Phạm Đức Dương,...
H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1997
203tr : bảng; 19cm

Các bài nghiên cứu hoặc trích dịch của tác giả Việt Nam về các ngôn ngữ Đông Nam á: Tiếng Việt, Lào, Thái, Malayxia... Lịch sử phát triển ngôn ngữ, vai trò các ngôn ngữ ĐNA trong giao lưu và phát triển
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4)
4
Các nhân vật lịch sử Trung đại. Lê Vinh Quốc ch.b, Hà Bích Liên T.1: Đông Nam á /
H.: Giáo dục, 1997
108tr: bản đồ; 21cm

Giói thiệu tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp các nhân vật lịch sử Trung đại ở vùng Đông Nam á: Gunarvarman, Jayavarman II, VII, Chế Bồng Nga, Châu A Nụ, Xệt Tha Thi Lạt..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
5
Các nước Đông Nam á
H.: Sự thật, 1976
230tr; 19cm

Những nét khái quát về đất nước và lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước chống xâm lược, những thay đổi về kinh tế chính trị của các nước Đông nam á: Lào, Cămpuchia, Brunây...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:27)