Dòng Nội dung
1
2
<274=Hai trăm bẩy mươi tư> bài toán đại và giải tích 12 / Hoàng Chính Bảo, Nguyễn Xuân Liêm
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
271tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:16)
3
Bài tập giải sẵn giải tích II + III : Tích phân hàm nhiều biến - phương trình vi phân - lý thuyết chuỗi,... / Trần Bình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
618tr. ; 21cm

Trình bày những kiến thức về lí thuyết và cách giải bài tập Giải tích gồm: tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân, lí thuyết về chuỗi và một số đề thi giải tích.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:102)
4
Bài tập giải tích. Phạm Ngọc Thao, Nguyễn Văn Khuê (đồng chủ biên), Lê Mậu Hải,... T. 1 /
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
172tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:69)
5
Bài tập giải tích. Triệu Khuê, Nguyễn Ngải, Cấn Tuất T. 4 /
H.: Giáo dục, 1980
136tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5)