Dòng Nội dung
1
2
Bài tập giải tích : Sách dùng cho đại học và cao đẳng sư phạm. Nguyễn Thuỷ Thanh T.2 /
H.: Giáo dục, 2002
251tr; 21cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:135)
3
Bài tập giải tích. : Sách dùng cho đại học và cao đẳng sư phạm. Nguyễn Thuỷ Thanh T.2 : /
H. : Giáo dục, 2003
251tr. ; 21cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:184)
4
Bài tập giải tích. Ngô Xuân Sơn, Lê Nguyên Hùng T. 6 /
H.: Giáo dục, 1982
192tr; 19cm

Các khái niệm cơ bản về tích phân lên, tích phân đường, tích phân mặt, cơ sở lý thuyết và công thức tính. Phương trình vi phân, khái niệm và các hệ số cơ bản
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:26)
5