Dòng Nội dung
1
2
An nam chí lược / Lê Tắc
Huế: Thuận Hoá; 2002
581tr; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5)
3
Bang giao Đại Việt. : Triều Lê, Mạc, Lê Trung Hưng. Nguyễn Thế Long T.3 : /
H. : Văn hóa thông tin, 2005
195tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:15)
4
Bang giao Đại Việt. : Triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý. Nguyễn Thế Long T.1 : /
H. : Văn hóa thông tin, 2005
151tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:18)
5
Bang giao Đại Việt. : Triều Trần, Hồ. Nguyễn Thế Long T.2 : /
H. : Văn hóa thông tin, 2005
155tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9)