Dòng Nội dung
1
<100=Một trăm> bài tập sử dụng phép biến hình : Dành cho học sinh cấp 2 / Nguyễn Việt Hải, Vũ Hoàng Lâm, Phan Quân
Hải Phòng: Nxb. Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng, 1991
72tr; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:30)
2
<162=Một trăm sáu mươi hai> bài toán chọn lọc cấp hai : Dùng cho các lớp chuyên, chọn / Lê Hải Châu
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1996
152tr: hình vẽ; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3)
3
4
<274=Hai trăm bẩy mươi tư> bài toán đại và giải tích 12 / Hoàng Chính Bảo, Nguyễn Xuân Liêm
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
271tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:17)
5
<41=Bốn mươi mốt> đề thi toán 5 : Theo chương trình chỉnh lí / Phạm Đình Thực
H.: Giáo dục, 1996
128tr; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4)