Dòng Nội dung
1
Bài tập hàm biến phức / Đậu Thế Cấp
H. : Giáo dục, 2001
218tr. ; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:146)
2
Bài tập hàm biến phức / Lê Mậu Hải, Bùi Đắc Tắc
H.: Giáo dục, 2001
151tr; 21cm


Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:630)
3
Bài tập lý thuyết hàm biến phức / L.I. Vonkôvưski, G.L. Lunxơ, I.G. Aramanôvich ; Nguyễn Thủy Thanh dịch
H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
619tr; 24cm

Số phức và hàm biến phức, những ánh xạ bảo giác liên hệ với các hàm sơ cấp, tích phân và chuỗi lũy thừa, chuỗi lôrăng, điểm bất thường của hàm giải tích đơn trị, thặng dư và ứng dụng, chuỗi hàm tích phân phụ thuộc tham số, tích vô hạn, hàm nguyên và hàm phân hình...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:65)
4
Cơ sở lý thuyết hàm biến phức / Nguyễn Thủy Thanh
H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1985
527tr; 19cm

Cơ sở lý thuyết hàm biến phức gồm: Mặt phẳng phức và hàm biến phức, hàm chỉnh hình lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình, các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình, hàm đa trị và điện Rieman lý thuyết thặng dư và ứng dụng, ánh xạ bảo giác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:20)
5