Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975 : Bài giảng cấp trường. Mã số: BG.GD.2021.12 / Nguyễn Công Tuận
Hải Phòng, 2021
25tr. + CD ; 30cm.

Trình bày những nội dung chủ yếu trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sau năm 1975 đến nay. Ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Bài giảng binh khí súng ngắn K54 và K95 / Vũ Văn Chinh
Hải Phòng, 2020
28tr. + CD ; 30cm.

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về binh khí súng ngắn K54 và K59 làm cơ sở vận dụng vào quá trình luyện tập các bài bắn, huấn luyện và chiến đấu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Bài giảng chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Đỗ Trung Đông
Hải Phòng, 2020
17tr. ; 30cm.

Giới thiệu những vấn đề chung, những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo bệ Tổ quốc. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc ta
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Bài giảng hệ thống sản xuất linh hoạt - FMS và hệ thống sản xuất tích hợp - CIM : Bài giảng cấp trường. Mã số: BG.CN.2020.20 / Lê Thị Lan
Hải Phòng, 2020
100tr. + CD ; 30cm.

Trình bày tổng quan về hệ thống sản xuất linh hoạt, nguyên tắc thiết lập hệ thống linh hoạt. Từ đó đi sâu vào nghiên cứu các thành phần cơ bản của FMS
Đầu mục:1 Tài liệu số:1