Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và Kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá vụ mùa năm 2015 tại Hải Phòng
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2015
63tr. : bảng minh họa ; 30cm

Quá trình chuyển hóa đạm và kali đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Phương pháp bón phân cho lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá vụ mùa năm 2015 tại Hải Phòng
Đầu mục:1