Dòng Nội dung
1
<110=Một trăm mười> câu hỏi về thừa kế theo bộ luật dân sự / Lê Kim Quế
H.: Chính trị quốc gia, 2001
173tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8)
2
Bộ luật tố tụng dân sự
H. : Tư pháp, 2007
317tr. ; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:5)
3
Bộ luật tố tụng dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Được sửa đổi, bổ sung năm 2011
H. : Lao động, 2012
303tr. ; 21cm
Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Cung cấp toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung tháng 03 năm 2011
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3)
4
Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam / Hoàng Phước Hiệp, Lê Hồng Sơn
H.: Giáo dục, 2001
268tr; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:19)
5