Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường Đại học các khối công nghiệp, công trình, thủy lợi, giao thông vận tải. B.s: Lương Duyên Bình (ch.b),... T.1: Cơ - Nhiệt /
H.: Giáo dục, 1997
195tr; 21cm

Các bài tập về động học, động lực học chất điểm. Năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học tương đối tính, chất lưu, nhiệt học chất khí và chất lỏng
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:386)
2
Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thuỷ lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình ch.b; Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Hồ,... T.1: Cơ - Nhiệt /
H. : Giáo dục, 2000
195tr. ; 21cm

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập vật lý đại cương phần cơ, nhiệt: động học chất điểm, động lực học chất điểm, chất khí chất lỏng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thuỷ lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình ch.b; Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Hồ,... T.1: Cơ - nhiệt /
H. : Giáo dục, 2008
199tr. ; 21cm

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập vật lý đại cương phần cơ, nhiệt: động học chất điểm, động lực học chất điểm, chất khí chất lỏng.
Đầu mục:42 (Lượt lưu thông:150)
4
Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường Đại học các khối công nghiệp, công trình, thủy lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình ch.b; Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Hồ,... T.1: Cơ - Nhiệt /
H. : Giáo dục, 1998
195tr. ; 21cm

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập vật lý đại cương phần cơ, nhiệt: động học chất điểm, động lực học chất điểm, chất khí chất lỏng.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4)
5