Dòng Nội dung
1
Bách khoa thư Hà Nội : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 1010 - 2010. T.13: Thông tin - Xuất bản
H. : Văn hoá thông tin, 2008
349tr. ; 27cm

Giới thiệu các phương thức thông tin từ xưa đến nay, các cơ quan thông tấn báo chí (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) của ngành xuất bản, in, phát hành, thư viện. Ngoài ra có danh mục báo chíi xuất bản ở Hà Nội từ 1884 đến 2007
Đầu mục:1
2
3
Công tác địa chí trong thư viện : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện - Thông tin / Nguyễn Văn Cần (ch.b); Vũ Dương Thuý Ngà
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
230tr. ; 21cm

Giới thiệu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác địa chí về các nguồn tài liệu địa chí chủ yếu ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, cùng một số phương pháp tổ chức, công tác địa chí trong thư viện như: bổ sung, xử lí, bảo quản tài liệu địa chí, tổ chức các phương tiện tra cứu và phục vụ tra cứu thông tin địa chí cho người đọc
Đầu mục:1
4
Giáo trình văn bản pháp quy Việt Nam về thư viện : Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện - Thông tin / Lê Văn Viết
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
182tr. ; 21cm

Trình bày về lịch sử hình thức các văn bản pháp qui về thư viện, đi sâu vào những nội dung cơ bản của văn bản pháp qui hiện hành ở Việt Nam, đồng thời nêu lên những vấn đề thực hiện pháp luật thư viện ở Việt Nam và vấn đề hoàn thiện các văn bản đó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
5
Hướng dẫn sử dụng thư viện - thông tin : Tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng / Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Tiến Hiển
H. : Nxb. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, 2004
168tr. ; 21cm

Khái quát về thư viện thông tin, các loại hình tài liệu trong thư viện và các cơ quan thông tin, bộ máy tra cứu và phương pháp tra cứu, phương pháp đọc, ghi chép tài liệu và biên soạn thư mục
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)