Dòng Nội dung
1
2
3
Bài tập vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990: Dùng cho các trường đại học, các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình (ch.b),... T.2: Điện - dao động và sóng /
H.: Giáo dục, 2000
156tr : hình vẽ; 21cm

Công thức và bài tập phần điện và từ học: trường tĩnh điện từ trường, dao động và sóng điện từ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:82)
4
5
Dao động và sóng : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Phạm Quý Tư
H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2005
199tr. ; 24cm


Đầu mục:32 (Lượt lưu thông:25)