Dòng Nội dung
1
Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam : Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo / Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm
H. : Khoa học Tự nhiên và công nghệ, 2009
259tr. ; 27cm

Giới thiệu điều kiện tự nhiên vùng biển Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Nghiên cứu biến động thành phần loài và số lượng sinh vật phù du trong vùng rạn san hô các vùng biển đó. Atlas sinh vật phù du trong vùng rạn san hô
Đầu mục:3