Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
133 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên các lớp không thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán / Võ Văn Nhị: ch.b
H. : Lao động, 2010
182tr. ; 24cm

Giới thiệu 133 sơ đồ kế toán liên quan đến một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong công tác kế toán ở doanh nghiệp: sơ đồ kế toán bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; sơ đồ kế toán tài sản cố định; sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ...
Đầu mục:1