Dòng Nội dung
1
<100=Một trăm> câu hỏi về thừa kế : Theo bộ luật dân sự / Lê Kim Quế
H.: Chính trị Quốc gia, 1996
139tr; 19cm

Giải đáp các vấn đề: pháp luật về thừa kế. Những quy định chung về thừa kế. Hưởng di sản và thực hiện nghĩa vụ. Thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo quy định của pháp luật. Di sản để lại cho người thừa kế. Việc kiện về thừa kế qua các bước tiến hành
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4)
2
<110=Một trăm mười> câu hỏi về thừa kế theo bộ luật dân sự / Lê Kim Quế
H.: Chính trị quốc gia, 2001
173tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8)
3
4
5