Dòng Nội dung
1
2
Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh,Nguyễn Anh Kiệt, Tạ Mân,...
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
381tr; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:603)
3
Bài tập giải tích : Dùng cho Đại học và cao đẳng sư phạm. Nguyễn Thuỷ Thanh T.1 /
H.: Giáo dục, 2002
352tr; 21cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:209)
4
Bài tập giải tích : Sách dùng cho đại học và cao đẳng sư phạm. Nguyễn Thuỷ Thanh T.2 /
H.: Giáo dục, 2002
251tr; 21cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:135)
5
Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
147tr; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:78)