Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Quách Nam Khánh; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
72tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách giáo dục huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

2
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 317 : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Phạm Tất Thắng; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
72tr. + CD : bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371 giai đoạn 2013 - 2017. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371 giai đoạn 2018 - 2022
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại Phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Đỗ Thị Nhung; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
80tr. + CD : ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tại Phường Đồng Hòa giai đoạn 2015 - 2019. Một số biện pháp thu - chi ngân sách tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thế Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
73tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An trong thời gian tới
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Trần Tuấn Anh; Đỗ Minh Thụy hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
77tr + CD : sơ đồ, bảng biểu minh họa ; 30cm.

Thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn Phòng không 363 - Quân chủng Phòng không - Không quân. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân
Đầu mục:1 Tài liệu số:1